Gentle Bullet

FEATURE FILM

Director Xueqi Wang
Production Company: Herun Film, China
Genre: Drama
Cast: Xueqi Wang
Zitao Huang
Hannah Quinlivan
IMDb: Father