Cities in Love / 恋爱中的城市

ROMATIC MOVIE

Production Company: Shanghai Yiyantang Entertainment Co.
Producers: Cheng Fang, Gu Xiaodong
Location: Prague, New York, Hokkaido, Paris, Shangai, Tuscany
Director: Muye Wen Runnian Dong Yi Han Fu Tien-yu Jiatong Yi
Cast: Yang Mi Kai-Yuan Zheng Jiang Shuying Meng Li Hyun-Jae Lee Sandrine Pinna Xuan Huang Jiang Yiyan Joseph Chang Bai Baihe Ethan Juan

The Chinese romance film features five love stories (each story by a different director) set in five different cities (Shanghai, Prague, Florence, Paris, Otaru) around the world.